אוי וויי - מלון קרטר 7
 
המשך הקומיקס יהיה זמין רק לקוראי הפטראון :)