Yann Tiersen - Goodbye Lenin! - Watching Lara / piano solo (free sheet music)