Yokohama!
 
Enjoy this video of our trip to Yokohama a few weeks ago!