Yuu Blob Goes To Heaven [YuuBlob #3]
 
Yuu+You=YuuYou