Hotamago is creating learn foreign language

Hạng vip 1

$1 /creation
- Bạn sẽ được tặng 1000 magot
- Bạn sẽ được cho phép đăng một bài nổi bật lên diễn đàn

Sản phẩm bản tin

$2 /creation
- bạn sẽ được đưa một bản tin lên trang chủ của hotamago!

Hạng vip 2

$5 /creation
- Bạn sẽ được tặng 5000 magot
- Bạn sẽ được cho phép đăng một bài nổi bật lên diễn đàn

Hạng vip 3

$10 /creation
- Bạn có thể gửi yêu cầu thiết kế hotamago
- bạn sẽ được 2000 magot
- được đăng 5 bài nổi bật
- 2 bài bản tin