Jorlev is creating youtube
0

patrons

$0
per month
היי זה אורלב בשביל להביא מכשירים לסיקור אני צריך כסף 
ובישביל זה אתם פו על כול דבר שתיתמו תקבלו משהוא 
אפילו אל דולר
Tiers
תודה באמת
$1 or more per month

 זה יזכה אתכם בתודה בסרטון: אפילו דולר יעזור למה כי זה מיצתבר ובסוף אוכל לקנות עוד מחשיר

החבילה הקטנה
$5 or more per month

החבילה הזות תזכה אותכם בתודה בסרטון וגישה למשחק החדש שאני מפתח ליפניי כולם

החבילה הבינונות
$10 or more per month

 החבילה תזכה אותכם בתודה במישחק החדש ליפניי כולם ובשתוף פעולה בלייב

היי זה אורלב בשביל להביא מכשירים לסיקור אני צריך כסף 
ובישביל זה אתם פו על כול דבר שתיתמו תקבלו משהוא 
אפילו אל דולר

Recent posts by Jorlev

Tiers
תודה באמת
$1 or more per month

 זה יזכה אתכם בתודה בסרטון: אפילו דולר יעזור למה כי זה מיצתבר ובסוף אוכל לקנות עוד מחשיר

החבילה הקטנה
$5 or more per month

החבילה הזות תזכה אותכם בתודה בסרטון וגישה למשחק החדש שאני מפתח ליפניי כולם

החבילה הבינונות
$10 or more per month

 החבילה תזכה אותכם בתודה במישחק החדש ליפניי כולם ובשתוף פעולה בלייב