Wijbrand Schaap

is creating Journalism

Select a membership level

Kanjers

$1
per month
Je krijgt mijn grote dankbaarheid! Ik weet wat een dollar waard is! Meer dan je denkt.

Superkanjer

$2.50
per month
Je krijgt mijn grote dankbaarheid! Ik weet wat een dollar waard is! Meer dan je denkt. Dus tweeënhalve dollar. Echt. 

Wowser

$5
per month
Nederigheid is geëigend. Dit is eregalerij werk. En dat meen ik.  

2

patrons

$10

per month

About Wijbrand Schaap

Ik ben Wijbrand Schaap, en kom uit een journalistennest. Mijn vader was journalist, ik vind het geluid van een ouderwetse typemachine even rustgevend als krekels in de Provence. Logisch dat ik journalist werd. Ik was jarenlang toneelrecensent, en heb een nieuwe journalistieke club opgericht.
En nu gaat weer  iets nieuws gebeuren. Ik ga een boek maken. En dan niet zomaar een boek, maar een boek waarin ik jou ga vertellen hoe dat is: op jezelf teruggeworpen zijn en dan iets groots verrichten. Want dat heb ik dus gedaan. In alle bescheidenheid.
Ik heb, toen de hele krantenwereld in 2009 begon in te zakken en de hoofdredacties types als mij overboord begonnen te zetten, een bedrijf opgericht waarmee types als ik konden blijven doen wat types zoals ik graag deden.
Wat dat is? Journalistiek schrijven over kunst.  En nu bestaat dat Cultureel Persbureau dus al sinds 2008. En begint het zelfs een beetje te lopen.
Wat is er allemaal gebeurd in die tijd? Teveel natuurlijk. Eerst: ik brak mijn been. En dan best een vervelende viervoudige beenbreuk. Zat ik opeens in een rolstoel. Twee: iedereen werd ontslagen. Ik was net gevraagd voor een bestuur van de auteursbond, toen een grote krant 70 freelancers van de kunstredactie aan de straat zette. Drie: ik moest naar een congres in Nice. In december. Met dat gebroken been. En vliegangst. En een oude Citroën zonder accu. En daarvoor moest ik een essay schrijven. dat zo depressief was dat Bernard Henry Levy er een zin aan wijdde in zijn keynote.
Zie je nu? Dit is allemaal zo veel, en dan ben ik nog maar bij de eerste maand aanbeland. Heb ik het nog niet eens gehad over die duurbetaalde adviseurs die mij en mijn vrienden 9 manden in eindeloze brainstormsessies gevangen hielden. Brainstorms werken niet! Maar dat wisten we nog niet. 
Je ziet het probleem: ik moet dingen ordenen, verhalen op een rijtje zetten, achterover op de bank hangen, met mensen praten. En dat allemaal voor dat boek. Zodat er iets van overblijft en jij, als je ooit overbodig wordt verklaard, niet alle fouten hoeft te maken die ik heb gemaakt. Maar dat je jezelf wel kunt redden.
Nu dan. Met deze Patreon-pagina ga je met me mee op reis. Voor zo lang als je zelf wilt. Ik ga mensen spreken, en jij krijgt daar verslag van, uit de eerste hand. Ik ga je tips geven over boeken schrijven. Over het schrijven zelf, over interviewen. Dit wordt een hele leuke club. 
Kom erbij.
English.
My name is Wijbrand Schaap, and I come from a journalists' nest. My father was a journalist, I find the sound of an old-fashioned typewriter as soothing as the crickets in Provence. It was logical that I became a journalist. I was a theatre critic for many years, and founded a new journalistic club.
And now something new is going to happen. I am going to make a book. And then not just a book, but a book in which I will tell you how it is: to be thrown back on yourself and then to do something great. Because that is what I have done. In all modesty.
When the whole newspaper world started to collapse in 2009 and chief editors began to discard types like me, I set up a company that allowed types like me to continue to do what I liked to do.
What is that? Writing journalism about art. And now that Cultural Press Office has been in existence since 2008. And it even starts to run a bit.
What has happened at that time? Too much, of course. First: I broke my leg. And then it's best to have an annoying fourfold fracture. I was suddenly sitting in a wheelchair. Two: everyone was fired. I had just been asked to join a board of the authors' union, when a large newspaper put 70 freelancers from the arts on the street. Thirdly, I had to go to a conference in Nice. In December. With that broken leg. And fear of flying. And an old Citroën without battery. And for that I had to write an essay. that was so depressed that Bernard Henry Levy devoted a sentence to it in his keynote.
See now? All of this is so much, and then I'm only at the first month. I haven't even mentioned those expensive advisors who held me and my friends in prison for 9 months in endless brainstorming sessions. Brainstorms don't work! But we didn't know that yet.
You can see the problem: I have to organize things, write stories, hang back on the couch, talk to people. And all that for that book. So that something remains of it and you, if you are ever declared superfluous, don't have to make all the mistakes I made. But that you can save yourself.
Now then. With this Patreon page you can travel with me. For as long as you want. I am going to speak to people, and you will receive a report from them, first-hand. I'm going to give you tips on how to write books. About writing itself, about interviewing. This will be a very nice club.
Come and join us.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Goals
$9.51 of $250 per month
Wanneer ik 250 dollar per maand heb bereikt, spring ik een gat in de lucht. Dat gat ga ik natuurlijk met je delen. Ik geef op het moment van dat bereiken een borrel, op een leuke, onverwachte plek!
1 of 3

Become a patron to

1
Unlock 1 exclusive post
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Wijbrand Schaap

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits