Zawieszony

is creating Reviews and Critiques of Movies, Shows and Video Games

Select a membership level

Zawieszony Patron

reward item
reward item
$1
per month
PL: Dzięki za bycie moim kinowym druhem! Wspierając mnie - poza wdzięcznością - otrzymujesz dostęp do dodatkowych treści, dostępnych wyłącznie dla Patronów.
 • Codzienne mini-recenzje podczas festiwali filmowych.
 • Dostęp do tekstów przed wszystkimi innymi.
 • Dostęp do dłuższych wersji video esejów.

ENG: Thank you - you are my film buddy! You’ll get access to content only for Patrons:

 • Everyday mini-reviews during festivals.
 • Links to texts before everyone else.
 • Access to longer versions of video essays

Zawieszony Impresario

reward item
reward item
$10
per month
PL: Zostałeś moim prawdziwym mecenasem. Dziękuję, dzięki Tobie będę w stanie związać koniec z końcem. Poza dostępem do treści tylko na Patreonie, dostajesz:
 • Dostęp do mojego Discorda.
 • Uznanie w napisach końcowych filmików oraz pod koniec nagrań.
 • Będziesz mógł/mogła wybierać tematy tekstów i kolejnych nagrań.
 • Masz wgląd w moją pracę i stały kontakt ze mną.

ENG: You became my real patron. Thanks to you I will be able to make ends meet. In addition to accessing Patreon-only content, you get: 
 • Access to my Discord.
 • Appreciation in the end credits of the videos and at the end of podcasts.
 • You will be able to choose the subjects of the texts and subsequent recordings.
 • You have insight into my work and constant contact with me.

Zawieszony's Advocate/Rzecznik

Limited (1 remaining)
reward item
reward item
$200
per month
PL: Nie ma drugiej takiej osoby, jak Ty. Wygląda na to, że jesteś moją zaginioną bratnią/siostrzaną duszą. Moim protektorem/protektorką.
Poza bonusami z poprzednich progów, dostajesz:
 • Możliwość wybierania festiwali, w których biorę udział.
 • Możliwość tworzenia podcastów i nagrań ze mną.
 • Aktywny wpływ na kształt mojej pracy.

ENG: There is no other person like you. Apparently you are my long lost soulmate. My protector. 
In addition to the bonuses from the previous tiers, you get:

 • A possibility to choose the festivals in which I participate.
 • A possibility to create podcasts and recordings with me.
 • Active influence on the shape of my work.

About Zawieszony

PL: Jestem krytykiem filmowym i badaczem kultury wizualnej mieszkającym w Warszawie. Ukończyłam specjalizację „kultura wizualna” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowałem m.in. z "Notesem na 6 Tygodni", czasopismem naukowym "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" oraz studenckim portalem ZCyklu.pl. Od marca 2018 roku prowadzę dwujęzyczną stronę poświęconą kinu, zawieszony, gdzie regularnie publikuję recenzje po polsku i angielsku.

Uwielbiam slow cinema, uczucie bycia zahipnotyzowanym przez film. Zajmuję się więc głównie kinem artystycznym i festiwalowym. Moje główne pola zainteresowań to dzieła tworzone przez kobiety i kino społecznie zaangażowane. Staram się zawsze pamiętać, że w kinofilskim doświadczeniu jestem przede wszystkim widzem, równym każdemu innemu odbiorcy. Osobista wartość doświadczenia kinowego jest dla mnie podstawą dzielenia się wiedzą i uczuciami.

ENG: I'm a film critic and visual culture researcher based in Warsaw. I graduated with a specialization in "visual culture" at the Institute of Polish Culture of the University of Warsaw. My work has been published, on the Notes na 6 Tygodni (Notebook for 6 Weeks), in the scientific magazine View. Theories and Practices of Visual Culture and the portal ZCyklu.pl, among others. Since March 2018, I've also been running bilingual dedicated cinema website zawieszony - which publishes reviews in Polish and English.

I love slow cinema, the feeling of being hypnotised by the movies, so I mainly deal with artistic and festival cinema. My fields of research are works created by women and socially involved cinema. I try to remember that in the experience of cinema reception I'm above all a viewer, equal to every other recipient. For me, the personal value of cinema experience is the basis for sharing knowledge and feelings.
Goals
0% complete
Thanks to your support, I will be able to make ends meet. It's a start. It means I would be more comfortable with my work and my life.
One review per week guaranteed.
1 of 4
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 112 exclusive posts
198
Images
43
Links
60
Writings
2
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 112 exclusive posts
198
Images
43
Links
60
Writings
2
Videos

Recent posts by Zawieszony

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits